Disconnecting Switches

سکسیونر

سکسیونرهای فشار قوی فولمن:

تکنولوژی ساخت سکسیونر های فشار قوی فولمن بر اساس قرارداد فیمابین با شرکت انرگو اینوست انتقال داده شده و با همت و تلاش متخصصان داخلی در ایران تولید گردیده است. این محصولات در آزمایشگاه آکرودیته اروپایی تایپ تست شده اند.

 طبقه بندی محصولات:

سکسیونر های فولمن در چهار طبقه قابل ارائه هستند :

Horizontal Center Break DS

سکسیونر های با قابلیت عملکرد افقی

۱

Vertical Break DS

سکسیونر های با قابلیت عملکرد عمودی

۲

Pantograph Type DS

سکسیونر های پانتوگراف

۳

Earth Switches

سکسیونر های Earth

۴

 سکسیونر های ردیف یک و دو در دو مدل با ارت و بدون ارت قابل ارائه هستند.

 سکسیونر های فشار قوی در رنج های ولتاژی و جریانی زیر ارائه میگردند :

۱-      سکسیونر های افقی با نام تجاری VRV ( مدل بدون ارت ) و VRVz ( مدل با ارت) با ولتاژهای نامی ۳۶ کیلوولت الی ۴۲۰ کیلوولت و سطوح جریانی  ۱۲۵۰A  تا  ۳۱۵۰A

۲-      سکسیونر های عمودی با نام تجاری LRV ( مدل بدون ارت ) و LRVz ( مدل با ارت) با ولتاژهای نامی ۲۴۵ کیلوولت الی ۴۲۰ کیلوولت و سطوح جریانی  ۲۰۰۰A  تا  ۳۱۵۰A

۳-      سکسیونر های افقی با نام تجاری  PRV با ولتاژهای نامی ۲۴۵ کیلوولت الی ۴۲۰ کیلوولت و سطوح جریانی  ۲۰۰۰A  تا  ۳۱۵۰A

۴-      سکسیونر های ارت با نام تجاری  ZRV با ولتاژهای نامی ۳۶ کیلوولت الی ۴۲۰ کیلوولت و سطوح جریانی  ۱۲۵۰A  تا  ۳۱۵۰A

Disconnecting Switches

Disconnecting-Switches