خازن های فرکانس متوسط

 

MF-Capacitors

کاربردها:

خازنهای فرکانس متوسط آب خنک در کوره های القایی و هیترها به منظور افزایش ضریب قدرت ، وقوع تشدید موازی و کنترل جریان مصرفی کوره مورد استفاده قرار میگیرند.

ساختار:

این دسته خازنها با استفاده از دی الکتریک All film ساخته شده و پر شدن از محفظه خازن از روغن عایق غیرسمی و بازگشت پذیردر محیط زیست فرآیند ساخت تکمیل میگردد .به منظور کنترل دمای داخل خازن از لوله های آب که در داخل خازن تعبیه شده اند استفاده میشود.

ویژگیها:

این نوع خازنها عموما بصورت تک بوشینگ (Live case) و در صورت نیاز بصورت دو بوشینگ (  Dead Case) تولید میگردند همچنین ساختار چند تپی ( Multi Tap ) ودرنتیجه قابلیت تحمل جریان بالا و همچنین تنظیم فرکانس تشدید از  ویژگیهای  این نوع خازنهاست.

تذکر:  دمای محل نصب و همچنین دبی و دمای آب  ورودی به خازنها اهمیت بالایی در طول عمر و کارکرد این نوع خازنها دارد.

 رنج محصولات قابل ارائه :

 1. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا ۱۰۰۰ کیلووار ۶۰۰۰  هرتز
 2. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا ۱۷۶۰ کیلووار ۳۰۰۰  هرتز
 3. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا ۲۰۰۰ کیلووار ۴۰۰۰  هرتز
 4. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا ۲۲۸۷ کیلووار ۱۵۰۰  هرتز
 5. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا  ۳۸۴۵ کیلووار  ۱۱۰۰  هرتز
 6. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا ۴۰۰۰ کیلووار ۸۰۰۰  هرتز
 7. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا ۵۶۲۵ کیلووار  ۳۷۵۰  هرتز
 8. خازن فرکانس متوسط آب خنک تا  ۶۰۳۲ کیلووار ۲۰۰۰۰  هرتز
 9. خازن فرکانس متوسط آب خنک  COAX تا ۸۷۲ کیلووار ۷۰۰۰۰  هرتز
 10. خازن فرکانس متوسط آب خنک MIDI COAX تا  ۳۶۶ کیلووار ۲۰۰۰۰۰  هرتز
 11. خازن فرکانس متوسط آب خنک   HCMF تا ۵۰۰۰ کیلووار  ۱۲۰۰۰۰  هرتز
 12. خازن فرکانس متوسط آب  خنکHCMFbig تا ۵۷۲۴ کیلووار  ۱۰۰۰۰هرتز