پروژه های ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت

پروژه های ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت

الف – پروژه های ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت (کلید در دست) اجرا شده

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام کارفرما

نام پروژه

دریاسر- ساری ۲- گنبد- آزادشهر- آمل ۲ برق منطقه ای مازندران برق منطقه ای مازندران ۵ پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت
تهران سازمان صنایع دفاع سازمان صنایع دفاع پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت
بندر امام مجتمع بندر امام مجتمع بندر امام پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت
چالوس- بابلسر- آمل ۳- بابل ۳- قائم شهر ۳- ساری ۳- گرگان ۳- بندرگز- مینودشت- کلاله و توسعه پست های علی آباد- کردکوی- بهشهر- بابل ۱- نوشهر- محمودآباد- نمک آبرود- وشمگیر- زیرآب- اسلام آباد- بابل ۲ برق منطقه ای مازندران برق منطقه ای مازندران ۱۰ پست ۶۳/۲۰ کیلوولت و توسعه ۱۱ پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت
پشت کوه- دانشگاه- جهان آباد میبد برق منطقه ای یزد برق منطقه ای یزد ۳ پست ۶۳/۲۰ کیلوولت
میبد فولاد تکنیک فولاد میبد یزد پست ۶۳/۲۰ کیلوولت فولاد میبد
اصفهان پلی اکریل پلی اکریل توسعه پست ۶۳ کیلوولت پلی اکریل
فارس فارس تکاب برق منطقه ای فارس تجهیزات بازسازی پستهای ۶۶ کیلوولت فارس
ساری برق منطقه ای مازندران برق منطقه ای مازندران تجهیزات پستهای ۶۳ کیلوولت
ساری برق منطقه ای مازندران برق منطقه ای مازندران تابلوهای کنترل و حفاظت ۶۳ کیلوولت
پست شوش– تهران تدبیر نیرو برق منطقه ای تهران تابلوهای کنترل وحفاظت سمت۶۳ کیلوولت پست۶۳/۲۳۰ کیلوولت شوش
بی بی حکیمه شرکت کالای نفت ایران شرکت کالای نفت ایران تجهیزات و تابلوهای فیدرهای ۶۳ کیلو ولت
رازان و تنگه فنی شرکت کالای نفت ایران شرکت کالای نفت ایران دو پست ثابت و یک پست سیار ۶۳ کیلو ولت کالا نفت
 مشتا ال هلو- کاتنه جنوبی- سانیتاری فیلترینگ- الحفه- السوری- الکادموس PEDEEE از طریق صانیرPEDEEE ۶پست ۶۶/۲۰ کیلوولت سوریه
یزد برق منطقه ای یزد برق منطقه ای یزد پست موبایل یزد
مازندران برق منطقه ای مازندران برق منطقه ای مازندران لوازم پست ۶۳ کیلوولت و تابلوهای مربوطه
فارس مشانیر برق منطقه ای فارس تابلوهای کنترل وحفاظت۱۰پست۶۶/۲۰ کیلوولت فارس
بندر عباس- کهورستان منیران برق منطقه ای هرمزگان پستهای ۶۳/۲۰ کیلوولت بندرعباس و کهورستان
سمنان- دامغان- گرمسار مشانیر برق منطقه ای سمنان توسعه پست های ۶۳/۲۰ کیلو ولت سمنان، دامغان و گرمسار
احمد چاله پی- شیرگاه- خزرآباد پیشتازان هزاره دوم برق منطقه ای مازندران سه پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت DCS احمد چاله پی ، شیرگاه و خزرآباد
عسلویه طرح و پالایش انرژی پارس ۶ پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت عسلویه
امیدیه مشانیر برق منطقه ای خوزستان توسعه پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت امیدیه
ساری، شیرگاه و آمل مشاور نیروی مازندران برق منطقه ای مازندران سه پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت ساری، شیرگاه و آمل
آمل ۲- آمل ۳- چهل شهید آمل- علمده- وشمگیر پیشتازان هزاره دوم برق منطقه ای مازندران توسعه پست های ۶۳/۲۰ کیلو ولت آمل ۲ ، آمل ۳، چهل شهید آمل ، علمده و وشمگیر
ده بید- کناره مشانیر برق منطقه ای فارس دو پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت ده بید و کناره
شیراز قدس نیرو برق منطقه ای فارس پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت GIS فردوسی
تهران نیرو اشباع برق منطقه ای تهران ده پست ۶۳/۲۰ کیلوولت برق تهران
پست صداو سیمای سیرجان و توسعه پست های رفسنجان- توکل آباد- نگار- سیرجان- کهنوج قدس نیرو برق منطقه ای کرمان ۱ پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت و توسعه ۵ پست ۱۳۲/۲۰ کیلو ولت
اسفراین مشانیــر برق منطقه ای خراسان تابلوهای کنترل، حفاظت مارشال و اینترفیس ۱۳۲ کیلوولت
خوزستان آب و برق خوزستان أب و برق خوزستان تابلوهای کنترل و حفاظت ۱۳ پست ۱۳۲ کیلوولت
شهرک صنعتی آبادان، دانشگاه و آزاد شهر قدس نیرو سازمان آب و برق خوزستان ۳پست ۱۳۲ کیلو ولت
علی آباد و گرگان تدبیر نیرو برق منطقه ای مازندران پستهای ۶۳/۲۰ کیلو ولت علی آباد(AIS) و گرگان (GIS)
مشهد مشانیر برق منطقه ای خراسان پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت تربیت

ب – پروژه های ۶۳ و ۱۳۲ کیلو ولت (کلید در دست) جاری

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام کارفرما

نام پروژه

عسلویه قدس نیرو نفت و گاز پارس پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت فازهای ۲۲-۲۴ پتروسینا آریا
اراک قدس نیرو برق منطقه ای باختر پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت GIS اراک ۶
تهران قدس نیرو برق منطقه ای تهران ۵ پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت GIS تهران
عسلویه پتروپارس ایران پتروپارس ایران پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت فاز ۱۹
عسلویه قدس نیرو نفت و گاز پارس پست ۱۳۲/۳۶/۶ کیلو ولت آبگیر۲