پروژه های ۴۰۰ کیلو ولت

 

پروژه های ۴۰۰ کیلو ولت

الف – پروژه های ۴۰۰ کیلو ولت (کلید در دست) اجرا شده

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام کارفرما

نام پروژه

ساوه قدس نیرو برق منطقه ای باختر پست ۴۰۰ کیلو ولت ساوه
خوزستان مشانیر پتروشیمی فجر پست     ۴۰۰/۱۳۲ کیلو ولت پتروشیمی فجر و توسعه پست۴۰۰ کیلو ولت ماهشهر
خوزستان قدس نیرو آب و نیرو پست ۴۰۰ کیلو ولت کارون ۴
بیرجند مشانیر برق منطقه ای خراسان پست ۴۰۰/۱۳۲/۲۰ کیلو ولت     بیرجند
شوشتر قدس نیرو آب و نیرو پست ۴۰۰ کیلو ولت گتوند
پست اسفراین مشانیر برق منطقه ای خراسان تابلوهای کنترل وحفاظت پست     ۴۰۰ کیلوولت
جنوب اصفهان- توس مشانیر سازمان توسعه برق ایران ۲ پست ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ کیلو ولت
زاهدان مشانیر برق منطقه ای سیستان و بلوچستان پست ۴۰۰/۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلو ولت     زاهدان
ابهر، غایتی ، بوئین زهرا مشانیر برق منطقه ای زنجان توسعه   سه پست ۴۰۰ کیلوولت غایی

ب – پروژه های ۴۰۰ کیلو ولت (کلید در دست) جاری

محل اجرای پروژه

نام مشاور

نام   کارفرما

نام   پروژه

لردگان و شهرکرد موننکو برق نطقه ای اصفهان پست ۴۰۰/۶۳ کیلو ولت لردگان   و توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت شهر کرد
فیروزکوه مشانیر برق منطقه ای تهران پست ۴۰۰/۶۳ کیلو ولت فیروزکوه
تهران مشانیر برق منطقه ای تهران پست ۴۰۰/۶۳ کیلو ولت سعادت آباد