اهداف استراتژیک

۱-    توسعه کسب و کار از بُعد توسعه تکنولوژی و کسب دانش فنی
۲-     صادرات، نفوذ در بازارهای جدید و تقویت موضع خود در بازارهای قبلی
۳-    اقتصادی نمودن محصول توسط خود اتکایی و رشد مستمر
۴-    تشکیل Alliance ها و مشارکت در شرکتهای اروپایی